Esteu aquí

Organigrama funcional

Assemblea General

És l’òrgan superior d'expressió de la voluntat de tots els col·legiats residents en Catalunya. Per tant, tots ells, així com els òrgans de Govern del Col·legi, estan obligats al compliment dels acords que l’Assemblea adopti.

Està formada per tots els col·legiats i presidida pel degà acompanyat pels altres membres de la Junta de Govern

Junta de Govern

És l'òrgan que administra, dirigeix i orienta la actuació del Col·legi en tot el territori de Catalunya.

Està constituïda pel Degà, els Vicedegans (com a màxim tres), el Secretari, el Tresorer i els quatre delegats provincials.

El 4 de setembre de 2018, van prendre possessió dels càrrecs i es va constituir la nova Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya , que regirà i presidirà aquest col·legi durant els propers quatre anys i que està formada pels següents membres:

Degà: Sr. Xavier Font Mach
Vicedegà 1r: Sr. Ramon Campanera Alcázar
Vicedegà-2n: Sr. Gerard Estanyol Guerrero
Secretària Sra. Teresa Mª Cano Rodríguez
Tresorer: Sr. Juan Carlos Forcén Isla
Delegat Barcelona:  Sr. Félix Belmar López
Delegat Girona: Sr. Marc Cucurella Vilà
Delegat Lleida: Sr. Jordi Domingo Masanés
Delegat Tarragona: Sr. Juan Manuel Sánchez Ramírez
Secretària Suplent: Sra. Raiza Botini Guevara
Tresorer Suplent: Sr.  Enrique del Rey Román

Àrees de treball

La Junta de Govern té creades una sèrie de comissions per a desenvolupar les tasques específiques i de suport a la Junta de Govern en els diferents camps de l'activitat col·legial. Per a més informació, vegi apartat "Àrees de Treball"