infocentre

Consulta pública Projecte de modificació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i de la ITC-BT-52 del Reglament electrotècnic per a baja tensión (REBT)

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha tret a consulta pública el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006 (enllaç).

Consulta pública: Projecte d’ordre per la qual s’aprova la norma “8.2-IC marques vials” de la Instrucció de Carreteres

La norma vigent que regula les marques vials va ser aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987. Des de llavors, l’evolució tant de la xarxa viària com del parc automobilístic i dels hàbits dels conductors requereixen una actualització acord a la normativa sobre l’ equipament viària.

Amb l’objectiu principal d’augmentar la seguretat i comoditat de tots els usuaris de la via, especialment aquells més vulnerables, s’ha considerat convenient actualitzar la norma sobre marques vials.

Consulta pública: esborrany del Pla Nacional d’Adaptació a el Canvi Climàtic 2021-2030

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha tret a informació pública l’esborrany del II Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (PNACC), que inclou les línies d’acció a desenvolupar per part dels diferents sectors socioeconòmics de país.

COVID-19: Retorn al lloc de Treball. Adaptació dels llocs de treball i protecció dels treballadors

Després de la pandèmia de malaltia pel nou coronavirus de 2019 (COVID-19), la majoria d’Estats membres de la Unió Europea han aplicat diverses mesures, incloses les que afecten els llocs de treball, per lluitar contra la propagació de la malaltia.

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA), ha publicat la guia COVID-19: Retorn al lloc de treball. Adaptació dels llocs de treball i protecció dels treballadors.

Guía técnica de energía solar térmica

El Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) han revisado, actualizado y ampliado la Guía Técnica de la Energía Solar Térmica.

La guía establece requisitos de seguridad, eficiencia, calidad, fiabilidad y durabilidad de las instalaciones solares térmicas; y tiene en cuenta toda la normativa vigente aplicable y, en particular, la relacionada con:

Consulta pública. Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

El Ministerio de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pone en marcha una consulta pública del Proyecto del Real Decreto del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

La consulta pretende adecuar la reglamentación nacional de protección contra incendios al progreso técnico, así como al resto del marco normativo nacional y europeo.

¿Conoces el nivel de transformación digital de tu empresa en el modelo Industria 4.0?

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha diseñado la herramienta de autodiagnóstico digital avanzado (HADA) que permite a las empresas obtener una valoración del estado de madurez digital.

Esta herramienta de autodiagnóstico tiene como objetivo dotar a la industria española de un instrumento gratuito, moderno y de calidad que le permita evaluar su nivel de madurez en relación con el nuevo paradigma de la Industria 4.0.

HADA está pensada para conocer su situación comparativa respecto a otras organizaciones con diferentes niveles de madurez, recursos y actividad.

Análisis de los modelos de negocio en la operativa de carga de los vehículos eléctricos

La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen) publica el Estudio de análisis de diferentes modelos de negocio en la operativa de carga de los vehículos eléctricos.

El objetivo de dicho documento es exponer información, datos, ideas y reflexiones para poder plantear estrategias eficaces para el impulso de la movilidad eléctrica.

Páginas

Suscribirse a RSS - infocentre