Medi Ambient

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Año: 
2014

Modifica:
- Los art.2.1b), 24, 27, 28, 30, 31.1, 33, 41, 45.3 y se introducen los art.3.6, 7.7, 17 bis de la Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. BOE.Nº 255. 24-10-2007.
- Se incorpora un nuevo párrafo al apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15-11-2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE.Nº 275. 16-11-2007.
- Se amplía el anexo III, Nuevas actuaciones de interés general de la Ley 10/2001 de 05-07-2001 del Plan Hidrológico Nacional. BOE.Nº 161. 06-07-2001.

Categories: 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Año: 
2013

Objeto y finalidad:

Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.

Categories: 

Programari per a l'estimació de residus de la construcció

L'ITeC ha desenvolupat una aplicació que permet la simulació dels residus que es generaran en una obra a partir de la definició de la seva tipologia i de les seves característiques constructives.
Un cop introduïdes les dades de l’obra, l’aplicació fa una estimació dels residus que es generaran en el projecte a partir de la comparativa amb els valors d’obres de característiques similars que el programa té emmagatzemat a la base de dades.
Descarregar programari

Els recursos hídrics a Catalunya. Dades i conceptes bàsics

L’Estudi Llotja va decidir analitzar la qüestió de l’aigua a Catalunya amb un enfocament no apriorístic, fonamentat en criteris estrictament tècnics, i amb un enfocament global per donar una resposta realista i sostenible a les necessitats d’abastament d’aigua que generarà el desenvolupament dels diferents sectors econòmics. 
Descarregar document

Páginas

Suscribirse a RSS - Medi Ambient