Medi Ambient

Nous documents relatius a les modificacions de les activitats regulades per la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Año: 
2020
  • Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats: aquest document es modifica per la publicació del Decret 153/2019 de gestió de la fertilització del sòl i les dejeccions ramaderes, que té per objecte establir mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació causada pels nitrats d'origen agrari.
Categories: 

Guia de solvència tècnica i gestió ambiental,

Actualització

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, es caracteritza pel reconeixement explícit del paper clau que la contractació pública té per aconseguir els objectius de la Unió Europea d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Año: 
2020

Aquesta Llei -que s'emmarca en el context de la pròrroga dels pressupostos del 2017-, tal com s'assenyala en el seu preàmbul, té per objecte "establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2020" i "la creació i regulació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient". Pel que fa a mesures amb incidència en matèria de contractació pública, conté les previsions següents:

Categories: 

Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Año: 
2020

D'acord amb el seu preàmbul, els pressupostos per al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de l'orientació estratègica de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i col·lectiu: la qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació; la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi enrere i vertebrar el territori; el con

Decret 150/2019, de 03-07-2019, d'atribució de competències sancionadores derivades de l'aplicació de la normativa bàsica estatal en matèria de medi ambient.

Año: 
2019

Aquets decret 150/2019, atribueix les compentències sancionadores sobre medio ambient, a la Generalitat.

Entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Categories: 

LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris

Año: 
2019

L'objecte d'aquesta llei és regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la normat

Nueva normativa que regula las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica.

Año: 
2019

Infocentre, bloc de normativa del Col•legi d’Enginyers Industrials nos informa que el pasado 06-04-2019 se publicó en el BOE el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Páginas

Suscribirse a RSS - Medi Ambient