Esteu aquí

Eleccions a càrrecs de la Junta del Col·legi - Notificació de la Junta Electoral

La Junta Electoral del Col·legi ha rebut una notificació de la Comissió Permanent del CITOPIC, mitjançant la qual se suspèn el procés electoral a càrrecs de la Junta del Col·legi, atesa la interposició d'un recurs.

En la sessió de la Comissió Permanent del CITOPIC, celebrada en Madrid, el dia 15 de setembre de 2017, va prendre els següents acords:

  1.  Elevar l'expedient al Consejo per resolució del recurs interposat, a la propera sessió d'aquest Òrgan.
  2. Sol·licitar informe de la Junta Electoral General sobre el particular.
  3. Suspendre l'execució de l'acord adoptat, deixant per tant en suspès les subsegüents actuacions en el procés electoral, fins la resolució del recurs per part del Consell.
  4. Donar trasllat d'aquest acord a la Junta Electoral del CETOP i als representants de ambdues candidatures.

En conseqüència la Junta Electoral del CETOP ha de paralitzar el procés electoral previst pel proper 17 d'octubre de 2017.

Un cop resolts els recursos es comunicaran els nous terminis.

 

Paraules clau: