Esteu aquí

Què és el CETOP?

El Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil de Catalunya (ECCAT), que agrupa a més d’un miler d’enginyers, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins i l’exercici de les seves funcions.
 
A l’Assemblea General Ordinària de 24 d’octubre de 1987 els membres de la Zona de Catalunya del ECCAT van acordar, per unanimitat, acollir-se a la disposició transitòria segona de la Llei 13/1982 de la Generalitat de Catalunya, de 17 de desembre, de col·legis professionals, i iniciar els tràmits legals per a constituir-se en el CETOP de Catalunya, constitució que fou aprovada per Decret 14/1991, de 22 de gener, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1409 de 20/02/1991).
 
El funcionament del Col·legi es regeix per els seus Estatuts (DOC 5386 de 25/05/2009), adequats a la Llei autonòmica 7/2006, de 31 de maig de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis professionals que van ser aprovats per l'Assemblea del Col·legi de 3 de març de 2009 i modifiquen els aprovats anteriorment.