Urbanisme

LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris

Any : 
2019

L'objecte d'aquesta llei és regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la normat

RESOLUCIÓ EMC/970/2019, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Any : 
2019

Resolució EMC/970/2019, de 05-04-2019, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents.

Derogacions :

Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales

Any : 
2019

Infocentre, bloc de normativa del Col•legi d’Enginyers industrials nos informa que El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una nueva versión de la guía técnica de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Esta guía técnica, de carácter no vinculante, establece aclaraciones en conceptos de carácter general.

Se aplicará en los siguientes establecimientos industriales:

Guía para la utilización de áridos reciclado y recomendaciones para su compra

Se trata de una guía para la utilización de áridos reciclado y recomendaciones para su compra, y ha sido  subvencionado este proyecto en el marco de las ayudas a la economía circular. La guía es una herramienta imprescindible para los profesionales y empresas de los sectores de infraestructuras, construcción y tratamiento de residuos.

ORDENANÇA Text consolidat de l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) de l’Ajuntament de Barcelona

Any : 
2018

1. Aquesta ordenança té com a finalitat establir els diferents règims d’intervenció administrativa en les obres que es realitzin al terme municipal de Barcelona i regular llur
procediment, en desenvolupament de l’article 6 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

Categories: 

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modiicació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 6077, pàg. 9942, de 29.2.2012).

Any : 
2012

Havent observat una errada en la publicació de la versió castellana de l’esmentada Llei, al DOGC núm. 6077, pàgina 9942, de 29.2.2012, se’n detalla l’oportuna correcció:

Categories: 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Any : 
2014

La Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’urbanisme que li atribueix l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que, anteriorment, li va atribuir l’article 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979.

Categories: 

Aprovació del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització

Any : 
2017

Aprovació del Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o
elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals
de la ciutat de Barcelona.

Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura.

Any : 
2017

L'objecte d'aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i
urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la direcció i de l'execució de les
edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els treballs d'enginyeria civil regulats
per la legislació d'obra pública, perquè siguin aplicades per les administracions públiques de Catalunya i els
ens, organismes i entitats que en depenen.

La Resolució del Consell de la Unió Europea estableix que els seus estats membres han de:

Pàgines

Subscriure a RSS - Urbanisme