Urbanisme

Decret Llei 17/2019, de 23-12-2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

Any : 
2019

Entrada en vigor: 
31-12-2019

Aquesta llei estableix mesures de reforç urgents per millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant l’increment del parc de l’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de lloguer.

Ordre TES/195/2019, de 29-10-2019, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.

Any : 
2019

Esta Orden tiene por objeto poder incorporar los datos correspondientes a las principales determinaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico en el Mapa urbanístico de Cataluña, que es el instrumento que permite a la ciudadanía la consulta telemática de estas determinaciones de manera integrada, continua, sintética y homogénea para todo el territorio.

Categories: 

Real Decreto 537/2019, de 20-09-2019, por el que se modifica el Real Decreto 1544/2007, de 23-11-2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas

Any : 
2019

Modifica:

  • Se añaden la disposición adicional 5ª. Admisión de sillas de ruedas con motor eléctrico y escúteres en el transporte marítimo y terrestre y 6ª. Perros de apoyo a personas con trastornos diabéticos y epilépticos en el Real Decreto 1544/2007, de 23-11-2007, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Categories: 

LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris

Any : 
2019

L'objecte d'aquesta llei és regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la normat

RESOLUCIÓ EMC/970/2019, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Any : 
2019

Instrucció 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents.

Derogacions :

Guía Técnica de aplicación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales

Any : 
2019

Infocentre, bloc de normativa del Col•legi d’Enginyers industrials nos informa que El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una nueva versión de la guía técnica de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Esta guía técnica, de carácter no vinculante, establece aclaraciones en conceptos de carácter general.

Se aplicará en los siguientes establecimientos industriales:

Guía para la utilización de áridos reciclado y recomendaciones para su compra

Se trata de una guía para la utilización de áridos reciclado y recomendaciones para su compra, y ha sido  subvencionado este proyecto en el marco de las ayudas a la economía circular. La guía es una herramienta imprescindible para los profesionales y empresas de los sectores de infraestructuras, construcción y tratamiento de residuos.

ORDENANÇA Text consolidat de l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) de l’Ajuntament de Barcelona

Any : 
2018

1. Aquesta ordenança té com a finalitat establir els diferents règims d’intervenció administrativa en les obres que es realitzin al terme municipal de Barcelona i regular llur
procediment, en desenvolupament de l’article 6 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - Urbanisme