transparència

Dret d'accés a la informació pública col·legial

De conformitat amb el que preveu l’article 18 i ss. de la Llei 19/14, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, tant en nom propi com en representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L’exercici d’aquest dret no resta condicionat a la concurrència d’un interès personal, ni tampoc resta subjecte a motivació o invocació de normes legals, i pot ser exercit pels majors de 16 anys.

Subscriure a RSS - transparència