Esteu aquí

Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes

El dia 30 de gener de 2021 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret, mitjançant l'article únic del qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, el text de la qual s'inclou en el mateix Reial decret.

Pel que fa a la contractació pública, cal destacar que la disposició addicional tercera d'aquest Reglament, relativa a l'auditoria de comptes anuals de les entitats que contractin amb el sector públic, preveu que, en desenvolupament del que disposa la disposició addicional primera, apartat 1.e), de la Llei 22/2015, de 20 de juliol -que estableix que s'hauran de sotmetre a auditoria de comptes les entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, que rebin subvencions, ajudes o realitzin obres, prestacions, serveis o subministrin béns a l'Estat i altres organismes públics dins dels límits que reglamentàriament fixi el Govern per mitjà d'un reial decret, entre altres circumstàncies-, les entitats, qualsevol que sigui la seva naturalesa jurídica i sempre que hagin de formular comptes anuals conforme al marc normatiu d'informació financera que li sigui aplicable, que durant un exercici econòmic haguessin celebrat amb el Sector Públic els contractes previstos en l'article 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i aquest representi més del 50 % de l'import net de la seva xifra anual de negocis, estaran obligades a sotmetre a auditoria els comptes anuals corresponents a aquest exercici social i les del següent a aquest.

D'altra banda, es disposa que es consideraran realitzades les actuacions esmentades, als efectes d'aquesta disposició, "en el moment en què hagi de ser registrat el dret de cobrament corresponent en els llibres de comptabilitat de l'entitat, d'acord amb el disposat a aquest respecte en el marc normatiu d'informació financera que resulti d'aplicació".

Aquest Reial decret 2/2021, d'acord amb la seva disposició final segona, entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOE.

Descarrega el Reial Decret

Font: Junta Consultiva de Contractació Administrativa - Generalitat de Catalunya