Llista de perits judicials i col·legiats de torn

Com cada any, s'ha iniciat el procés d'actualització de les llistes de col·legiats que estan disposats a actuar com a professionals liberals, dintre del torn que estableix el Col·legi, i com a pèrits judicials davant els òrgans judicials de Catalunya. 

Si desitges estar inclòs a totes o en alguna d'aquestes llistes t'has d'inscriure't abans del dia 22 de desembre de 2022.

Si estàs inscrit d'altres anys i ja no vols actuar com a perit, accedeix a les teves dades i elimina la inscripció. Perquè si surts escollit/escollida i renuncies, pots rebre una sanció. Revisa les teves dades!!.

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

Per inscriure't només cal que accedeixis a les teves dades personals que es troben a l'Àrea Restringida, un cop registrat, les edites, comproves que l'adreça, mail i telèfon estan actualitzats,  i emplenes l'apartat de Perits judicials.

Abans de fer o renovar la teva inscripció, és molt important que revisis la següent informació:

 • Aquesta actualització és per a la llista que preveu la Llei d'Enjudiciament Civil,  (LEC) arts. 341 i ss.) i per atendre els supòsits de l’Ordre JUS/419/2009  (supòsits d'ofici i de justícia gratuïta). 
   
 • La inclusió en les llistes de perits és totalment voluntària però, des del moment  que un professional s'hi inscriu, restà subjecte a la possibilitat de ser cridat per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar.
   
 • La indicació de l'àmbit territorial d'actuació dels perits s'ha de fer en funció del seu domicili professional i, per tant, el desplaçament no ha de ser un impediment per l'acceptació de l'encàrrec (tant en els supòsits dels arts 341 i ss de la LEC, com de l'Ordre JUS/419/2009).
   
 • Només podrà excusar el nomenament per les causes establertes en la LEC.  
   
 • En el cas que el perit no accepti el nomenament de l’òrgan judicial, sense una causa justificada, perdrà el torn de la llista i, en el cas de reiteració (a la tercera vegada), en serà exclòs. Quant als efectes processals, el jutjat pot prendre mesures com aplicar multes de fins a 600€.
   
 • Quan per alguna determinada circumstància i de manera temporal, un perit no pugui acceptar els nomenaments judicials (com ara per baixa laboral, molta càrrega de feina, jubilació, etc.), cal que ho notifiqui al col·legi per poder-ho comunicar al Departament de Justícia per evitar endarreriments en el funcionament dels jutjats.
   
 • Que l'adreça que s'informi a la llista ha de ser necessàriament la corresponent al seu domicili professional.
   
 • Que només podreu marcar les especialitats i subespecialitats que corresponguin a la nostra titulació, així com les especialitats de tipus general que no estan vinculades a una titulació específica i que estan relacionades amb el vostre àmbit d’actuació (prevenció de riscos, taxació de béns, etc.).
   
Llei d’enjudiciament civil (LEC)
 • Les condicions de la llista les estableixen els articles 340 i següents de la LEC.
 • Els perits són nomenats pels òrgans judicials a petició de les parts que no tinguin reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta.
 • El perit pot triar l’àmbit territorial on vol actuar, és a dir, que pot triar qualsevol dels partits judicials de Catalunya.
 • En aquests supòsits el Departament de Justícia no es fa càrrec del pagament dels peritatges, sinó que correspon a les parts.
   
Ordre JUS419/2009, de 17 de setembre (Ordre)
 • Els perits han d’estar disposats a treballar en els supòsits de peritatges acordats d’ofici (també pel Ministeri Fiscal) i els demanats per una part que té reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta.
 • Les minutes dels peritatges que s’encarreguen en les condicions d’aquesta Ordre van a càrrec del Departament de Justícia.
 • El perit ha de triar actuar com a màxim en 2 dels àmbits territorials del Departament de Justícia (Barcelona ciutat i l’Hospitalet, Barcelona comarques, Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre), però tenint en compte que, a aquests efectes, Barcelona ciutat i Barcelona comarques compten com a un únic àmbit, i Tarragona i Terres de l’Ebre, també). La tria d’un determinat àmbit indica que el perit està disposat a treballar als partits judicials que en formen part.
 
Pagaments a càrrec del Departament de Justícia
 • Pel que fa als honoraris, cal tenir en compte que l’Ordre JUS/419/2009 regula en l’annex la taula de preus d’honoraris pericials segons l’objecte del dictamen, i, en l’article 6, el pagament dels peritatges. En aquest sentit cal remarcar que el Departament de Justícia no ha d’abonar en cap cas provisions de fons als perits designats, i que en determinats supòsits pot autoritzar el pagament de peritatges la minuta dels quals superi les quantitats fixades en l’annex (article 6.e, tràmit de la previsió de cost).
 • El perit té un termini màxim de 3 mesos per iniciar la tramitació del pagament des del lliurament del dictamen pericial a l’òrgan judicial (no cal esperar que el procediment judicial acabi). No obstant això, en el cas que se superi aquest termini, el perit ha d’esperar que el procediment finalitzi mitjançant una resolució ferma, per poder reclamar, si escau, el pagament al Departament de Justícia.
 • Nou tràmit electrònic sol·licitud pagament peritatges judicials

Si tens dubtes consulta aquests documents: