Esteu aquí

ACORD per reprendre determinats contractes de l'Administració de la Generalitat

ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.

-1 Aixecar la suspensió de l'execució de les obres de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic decretada per l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, sempre que es garanteixin les mesures de seguretat i salut pública, en els termes següents:

a) En una primera fase, que es farà efectiva en data 7 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents, sempre que la seva execució no comporti interacció amb usuaris o persones alienes a l'obra:

- obres d'edificació en equipaments públics i monuments existents (rehabilitació, reforma, ampliació i millora),
- obres d'edificació de nova construcció,
- intervencions arqueològiques,
- obra civil en espais oberts com poden ser les obres de carreteres i camins rurals, regs, obres hidràuliques i de sanejament, obres portuàries o obres ambientals que s'executin fora dels nuclis urbans de les poblacions,
- obres civils de transports (metro, FGC, estacions d'autobusos, etc).

b) En una segona fase, que es farà efectiva en data 21 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents, que poden ser executades amb una interacció sectorial controlada amb usuaris o persones alienes a l'obra:

- obres d'edificació de les tipologies de les fase precedent, amb l'excepció de les obres que afectin l'àmbit sanitari i assistencial,
- obres de rehabilitació d'edificis d'habitatge,
- obres civils que s'executin en superfície, a l'interior de nuclis urbans,
- obres de manteniment i reparació ordinaris dels habitatges del parc públic titularitat o administrat per la Generalitat i el seu sector públic,
- obres de reparació en habitatges buits propietat o gestionats per l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya quan aquests estiguin destinats a famílies vulnerables, sempre que es garanteixi que s'adopten les mesures oportunes que limitin el contacte amb els veïns de l'immoble.

c) En una tercera fase, que es farà efectiva en data 28 de maig de 2020, la represa es durà a terme en relació amb les tipologies d'obres següents que puguin interactuar amb usuaris o persones alienes a l'obra:

- resta d'obres d'edificació, amb l'excepció de les obres que afectin l'àmbit sanitari i assistencial,
- resta d'obres civils.

d) En una quarta fase, que es farà efectiva quan el Departament de Salut ho determini, i en tot cas no abans del 28 de maig del 2020, la represa es durà a terme respecte d'obres d'edificació que afectin l'àmbit sanitari i assistencial.

- ...

[+]nfo: Veure document adjunt

Fitxers adjunts: 
Paraules clau: