Esteu aquí

Presentació de l’estudi “Les dones professionals a Catalunya"

Un estudi sobre les dones professionals a Catalunya corrobora la discriminació per raó de gènere a l'àmbit laboral

La Comissió de Dones i la Igualtat de la Intercol·legial va considerar oportú estudiar la situació de les professionals en els seus llocs de treball i de responsabilitat.

S’intuïa que els avenços fets fins a l’inici del segle vint-i-u distaven de ser òptims.

Les velles reivindicacions, com el dret al treball i la independència econòmica, són del tot insuficients. Actualment s’està lluitant per la plena equitat entre dones i homes i, també, en el lideratge.

Segons dades facilitades per 64 Col·legis (el 74,4% del total que conformen la Intercol·legial), el 58% del conjunt de la col·legiació són dones professionals (140.942 col·legiades). Dels membres de les juntes de govern, el 42% són dones. De 64 juntes col·legials, 21 estan presidides per deganes (el 33%). I 20 Col·legis tenen comissió de gènere (el 31%). Ergo, encara queda molta feina per fer.

Menysteniment de la feina de les dones, mirada sexualitzada, assetjament i grans dificultats per conciliar vida personal i laboral, algunes de les constatacions de l'estudi sociològic qualitatiu que va presentar La Intercol·legial el passat dimarts 11 de febrer.

L'informe copsa la percepció general de la situació per part de les professionals, reflecteix la segregació horitzontal i vertical en l'àmbit laboral, i atribueix especialment a les tasques de cura les dificultats per compaginar l’exercici professional amb la vida personal i familiar.

La lluita per l'equitat de gènere passa per incorporar aquesta perspectiva en les activitats dels Col·legis, utilitzar un llenguatge inclusiu i aplicar un sistema de quotes en els càrrecs de lideratge per assegurar la paritat, entre altres.

Paraules clau: