DECRET 190/2016, de 16 de febrer, de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya.

El 18 de febrer de 2016, es va publicar el Decret 190/2016, mitjançant el qual s'incorpora a l’àmbit competencial català la Directiva 2008/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries.

El decret s’aplica únicament a les infraestructures viàries titularitat de la Generalitat de Catalunya que formin part de la xarxa transeuropea de carreteres, restant exclosos els túnels de carretera.

La disposició comentada entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es a dir, el 9 de març de 2016.

Any : 
2016
Publicat a: 
DOGC núm. 7061 (18/02/2016)
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: