RESOLUCIÓ EMC/970/2019, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Instrucció 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’instal•lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal•lacions existents.

Derogacions :

Deja sin efecto: Instrucción 1/2019, de la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, en relación al procedimiento a seguir en la aplicación de la disposición transitoria cuarta del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspección periódica de las instalaciones existentes.

Año: 
2019
Publicat a: 
DOGC Núm. 7859 - 24.4.2019
Derogada / obsoleta?: 
No