Redacció del Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'obres i Coordinació de Seguretat i Salut, de les Obres relatives al Projecte de rehabilitació i adeqüació de la casa Pere Jaqués a Barcelona