Contractació

Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost.

Año: 
2019

El dia 6 de desembre de 2019 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret mitjançant el qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, que al seu torn va modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació amb els termes i les condicions d'atorgament, d'exigència i d'eficàcia de la classificació com a contractista d'obres i contractista de serveis de les administracions públiques.

Categories: 

Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars, actualitzades a juliol de 2019

A partir d’avui, està disponible al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya la darrera actualització de les Guies següents:

- Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, serveis i subministraments, adjudicats per procediment obert.
- Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis, adjudicats per procediment obert simplificat.

Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.

Año: 
2019

Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.

Índice Acta:

Categories: 

Orden HAC/555/2019, de 24 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer trimestre de 2018

Año: 
2019

Orden HAC/555/2019, de 24 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre de 2018

Año: 
2019

Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre de 2018, aplicables a la revisión de  precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

 

Categories: 

RESOLUCIÓ TES/188/2019, de 21 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomena

Año: 
2019
Categories: 

Orden HAC/833/2018, de 25-07-2018, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales

Año: 
2018

Orden HAC/833/2018, de 25-07-2018, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el primer trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Ordre HAC/833/2018, de 25 de juliol, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al primer trimestre de 2018

Año: 
2018

El dia 2 d'agost de 2018 s'ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d'obra i materials per al primer trimestre de 2018, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període, aprovats per la Ministra d'Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat.

Categories: 

Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.

Año: 
2018

Advertidos errores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 272, de 9 de noviembre de 2017, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

Categories: 

Páginas

Suscribirse a RSS - Contractació