Texts generals

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (DOGC núm. 6647, de 19.6.2014

Año: 
2014

Havent observat una errada en la publicació de l’esmentat Decret llei al DOGC núm. 6647, de 19.6.2014, se’n detalla l’oportuna correcció.

Categories: 

DECRET LLEI 3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Año: 
2014

Aquest Decret llei té per objecte:

a) Aclarir l’aplicació a Catalunya de les competències locals.

b) Regular el procediment per a l’obtenció per part dels ens locals dels informes previstos a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per a l’exercici de les competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.

Categories: 

Libro de ponencias. 2º Seminario técnico de impermeabilización y estructuras enterradas

En el libro estan recogidas las ocho ponencias que se impartieron en el seminario, sobre los últimos avances en los sistemas de impermeabilización en estructuras enterradas, en el que colaboraron empresas punteras en el sector: SIKA, S.A.U, SEIRE PRODUCTS S.A., RENOLIT IBERICA S.A., PUNSA S.L., MAPEI, GRACE, FLAG SOPREMA, S.L.U y BASF Construction Chemicals Espanya, S.L.
Descargar documento

Páginas

Suscribirse a RSS - Texts generals