instal·lacions

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Año: 
2020

Aquesta Llei -que s'emmarca en el context de la pròrroga dels pressupostos del 2017-, tal com s'assenyala en el seu preàmbul, té per objecte "establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic necessàries per a completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 2020" i "la creació i regulació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient". Pel que fa a mesures amb incidència en matèria de contractació pública, conté les previsions següents:

Categories: 

LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Año: 
2014

Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular, dins l’àmbit de competències de la Generalitat, el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

Modifica:

Categories: 

Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

Año: 
2014

Orden FOM/163/2014, de 31-01-2014, por la que se modifica el anexo III del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 05-09-2011. BOE. Nº35. 10-02-2014

 

Modifica:

Real Decreto Legislativo 2/2011

Deroga parcialment: 

Real Decreto Legislativo 2/2011

Redacció projecte bàsic i executiu (obra civil i instal·lacions), redacció projecte per llicència ambiental, redacció programa de control qualitat, redacció estudi de seguretat i salut i direcció d'obres de restauració de façanes i cobertes, etc

Sin definir

Redacció projecte bàsic i executiu (obra civil i instal·lacions), redacció projecte per llicència ambiental, redacció programa de control qualitat, redacció estudi de seguretat i salut, direcció d'obres de restauració, rehabilitació i adequació, etc.

Sin definir
Suscribirse a RSS - instal·lacions