Usted está aquí

Guia de solvència tècnica i gestió ambiental i la Guia per a l'adopció de criteris ambientals en els contractes de manteniment d'instal·lacions d'edificis.

Ja estan a la vostra disposició les actualitzacions de la Guia de solvència tècnica i gestió ambiental i la Guia per a l'adopció de criteris ambientals en els contractes de manteniment d'instal·lacions d'edificis.

Aquestes guies han estat elaborades en el marc de la Comissió de Seguiment de l’Ambientalització en la Contractació Administrativa i aprovades pel Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Aquesta Comissió presidida pel  Departament de Territori i Sostenibilitat, treballa en el marc de l’Acord del Govern d’11 d’octubre de 2005, pel qual s’aproven mesures per fomentar l’ambientalització de la contractació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats i empreses públiques que hi estan adscrites o vinculades.

Pel que fa a la Guia de solvència tècnica i gestió ambiental, incorpora el nou enfocament estratègic de la contractació pública i la importància de tenir en compte els aspectes ambientals durant tot el cicle de vida dels béns, obres i serveis contractats. A més, actualitza les directrius en relació amb quan introduir criteris de solvència ambiental i quins criteris sol·licitar, ja siguin en relació amb la gestió ambiental o amb la resta de possibilitats que ofereix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, es caracteritza pel reconeixement explícit del paper clau que la contractació pública té per aconseguir els objectius de la Unió Europea d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Finalment la Guia per a l'adopció de criteris ambientals en els contractes de manteniment d'instal·lacions d'edificis,  presenta els criteris ambientals ordenats en quatre categories temàtiques segons l’objecte de contractació: instal·lacions elèctriques; climatització; aigua, sanejament i aigua calenta sanitària (ACS); i aparells elevadors.

Guia de solvencia tècnica

Guia per a l'adopció de criteris ambientals en els contractes de manteniment d'instal·lacions d'edificis

En el següent enllaç trobareu altres guies de compra pública verda també molt interessants

Font Departament de Territori i Sostenibilitat