Usted está aquí

El Col·legi defensa l'habilitació dels col·legiats

En data 19 de setembre, el Col·legi  va presentar escrit de recurs potestatiu de reposició contra l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Súria d’aprovació d’expedient de contractació, aprovació de Plecs i inici de la licitació dels serveis de la redacció de tres projectes executius i les seves direccions d’obra, mitjançant procediment obert.

A la Clàusula Vuitena dels Plecs,  en el seu punt 2.2. Solvència Tècnica,  relativa a l’acreditació de l’aptitud per contractar, es deia:

  • “b) Títols acadèmics i professionals de les persones proposades. Aquests títols hauran de ser almenys arquitecte, enginyer industrial o enginyer de camins, canals i ports per a la redacció dels projectes i les seves direccions facultatives"

El Col·legi va argumentar que els graduats en enginyeria civil i els enginyers tècnics d’obres públiques tenen competències i atribucions professionals suficients per al desenvolupament dels serveis professionals. Per tant, no poden estar exclosos de la possibilitat d’accedir als serveis que s’ofereixen en base a la normativa vigent.

Les al·legacions es fonamenten en el seu conjunt i de forma unitària en la defensa de l’habilitació i aptitud dels Enginyers Tècnics d’Obres Públiques o Enginyers Civils per accedir a la licitació i realitzar l’objecte del contracte, que és la prestació dels serveis de la redacció de tres projectes executius i les seves direccions d’obra, al terme municipal de Súria.

El 3 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local:

  • ESTIMA l’al·legació formulada pel nostre Degà contra l’Acord de la Junta de Govern Local de 26 d’agost de 2019, d’obertura d’expedient de licitació, aprovació de Plecs i publicació de documentació, per a la contractació de serveis de Redacció de tres projectes executius i les seves direccions facultatives, al t.m. de Súria.
  • DESISTEIX de la licitació iniciada en expedient 557/2019 relativa a la contractació dels serveis de redacció de projectes i les seves direccions facultatives, atès que no s’ha procedit encara, a la seva adjudicació.
  • DISPOSA l’inici d’un nou expedient de contractació del serveis de la redacció de tres projectes executius i les seves direccions d’obra.