Modificació Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.