ITC SP-138, Protecció enfront el fum de les escales especialment protegides.

Aquesta instrucció té com a objectiu complementar les condicions de seguretat en cas d'incendi en escales especialment protegides i els seus vestíbuls d'independència les solucions tècniques sovint s'ha interpretat que poden ser diferents, aquesta interpretació pot provocar disfuncions greus.

La protecció enfront el fum de les escales d’evacuació és una prestació fonamental per garantir tant l’evacuació dels ocupants com per facilitar les tasques d’intervenció dels Bombers en cas d’incendi. La correcta funcionalitat d’aquesta protecció enfront del fum, especialment en el cas que la normativa de protecció contra incendis la requereixi per alçada d’evacuació i ús de l’edifici en les escales especialment protegides, és un aspecte crític a l’hora de garantir les condicions de seguretat dels ocupants.

Actualment la normativa de prevenció d’incendis, el Codi Tècnic de l’edificació (CTE), en el seu document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB-SI) preveu tres opcions per resoldre la protecció enfront el fum de les escales protegides:

  • ventilació natural
  • ventilació a través de conductes independents d’entrada i sortida
  • sistemes de pressió diferencial.

Estableix també que els vestíbuls d’independència de les escales especialment protegides han de disposar de protecció enfront el fum conforme a alguna d’aquestes alternatives.

Aquest requisit sovint s’ha interpretat com que la solució tècnica de protecció enfront el fum de la caixa d’escala i el del seu vestíbul d’independència associat poden ser de diferent naturalesa, la qual cosa pot donar lloc a disfuncions, sobretot si es tracta de proteccions basades en sistemes de pressió diferencial combinades amb ventilacions amb finestres o obertures naturals, o amb conductes.

Pel que fa als sistemes de pressió diferencial, el DB-SI estableix la norma UNE-EN 12101-6 com a referència. Aquesta norma contempla, en determinats casos, la possibilitat de pressuritzar el vestíbul d’independència a través de la caixa d’escala, sense que sigui obligatori, en aquests casos, disposar d’un sistema de sobrepressió específic i independent per protegir el vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida. 

 

Año: 
2017
Publicat a: 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: