accessibilitat

La primera norma sobre accessibilitat. Norma EN 17210 Accessibilitat i usabilitat de l’entorn construït. Requisits funcionals

La primera norma europea sobre accessibilitat de l’entorn construït respon a un mandat de la UE. Publicada el gener de 2021 com a norma EN; la versió en espanyol UNE-EN estarà disponible el primer trimestre de 2021.

Ha estat liderada per la Fundació ONCE i l’Asociación Española de Normalización UNE. I es basa, en gran mesura, en la norma internacional ISO 21542: 2011 Construcció d’edificis: accessibilitat i usabilitat de l’entorn construït (actualment en revisió).

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Year: 
2015

Havent observat errades en el text de la Llei esmentada, enviat al DOGC i publicat al núm. 6742, de 4.11.2014, se'n detalla la correcció oportuna:
1. Rectificació als paràgrafs novè, desè i onzè de l’apartat I del preàmbul

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Year: 
2014

Aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la
igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Disposició derogatòria

Subscribe to RSS - accessibilitat