You are here

Aprovada la Llei de protecció i ordenació del litoral

  • En la seva intervenció prèvia a l’aprovació al Parlament de la nova llei, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha defensat aquest nou model de governança del litoral, amb més protagonisme per als municipis i més participació ciutadana en la presa de decisions.
  • S’articula per primer cop un model de gestió integrada del litoral, domini públic inclòs, amb la Generalitat com a administració de referència
  • Es creen nous instruments d’ordenació per als 714,4 km del litoral català, que permetran ordenar conjuntament per primer cop l’espai terrestre i marí, i fer front als reptes del canvi climàtic
  • Es dota la Generalitat de nous recursos per finançar actuacions de millora de la costa i es posen les bases per la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei de protecció i ordenació del litoral, que suposa per primer cop el desenvolupament legislatiu de la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria establerta a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya des del 1979.

La Llei suposa un autèntic pas endavant en relació als instruments existents i permet avançar per primer cop cap a una gestió integrada de tot el litoral català, domini públic inclòs, amb la Generalitat com a administració de referència i un major protagonisme dels ajuntaments.

Es tracta d’una nova regulació que no només garanteix la preservació del domini públic marítimo-terrestre, sinó també dels espais més pròxims a la costa, en coherència amb altres documents amb incidència sobre el litoral català que es troben en tramitació, com el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, que té per objecte desclassificar els sòls que no són sostenibles, o el Pla director urbanístic de les activitats de càmping, que té per objecte establir els criteris per a ordenar les noves implantacions d’activitat turística.

Els principals objectius de la Llei són:

  • Planificar racionalment les activitats que es desenvolupen a la costa per conciliar la protecció del medi ambient i del paisatge amb el desenvolupament econòmic, social i cultural.
  • Preservar i recuperar les zones costaneres, els ecosistemes, els paisatges i geomorfologia costanera en benefici de les generacions presents i futures.
  • Prevenir i reduir els efectes del canvi climàtic, adaptant les zones costeres als seus efectes i mitigant els seus efectes.
  • Garantir la coherència entre les iniciatives públiques i privades que afecten la utilització de la franja litoral.
  • Conservar i vetllar per mantenir les masses d’aigua en l’àmbit costaner.
  • Regular l’accés a les platges, atenent a les seves singularitats, per aturar la pèrdua de biodiversitat i preservar les espècies protegides.

Font: Territori i Sostenibilitat - Descarrega la nota de premsa integra

Paraules clau: