You are here

S'anonimitzen les bústies ètiques del Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública

Acord GOV/96/2020, de 21 de juliol, pel qual s'anonimitzen les bústies ètiques del Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, així com la bústia de la Inspecció General de Serveis de Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i se n'aproven les Normes reguladores

El dia 23 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGC aquest Acord, mitjançant el qual el Govern acorda anonimitzar, entre altres, la bústia ètica del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i aprovar les normes reguladores, que s'inclouen en l'annex de l'Acord.

En aquestes normes s'assenyala que la Bústia Ètica constitueix un canal electrònic que permet que qualsevol persona i qualsevol servidor públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya pugui alertar sobre conductes dutes a terme a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic que resultin o puguin resultar contràries, entre d'altres, a les regles ètiques i de conducta del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i al dret. Així mateix, s'indica que la finalitat que persegueix la Bústia Ètica és la de contribuir a assolir la integritat en la gestió pública desenvolupada en el marc de l'exercici de determinades competències atribuïdes a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic pel que fa a la contractació pública, entre altres àmbits. En concret, entre els objectius específics de la Bústia Ètica, cal destacar el relatiu a "garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en els àmbits de la gestió pública en matèria de contractació pública".

D'altra banda, atès que "la Bústia Ètica ha de servir com a canal electrònic ordinari perquè qualsevol persona pugui alertar i comunicar fets i actuacions comeses o omeses a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic", es preveu que es poden "adreçar queixes, alertes o comunicacions davant la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya sobre la conducta dels alts càrrecs, personal directiu, càrrecs i personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en relació amb la intervenció que puguin tenir, directa o indirecta, en la preparació, proposta, tramitació, valoració, assessorament, adjudicació i formalització d'expedients de contractació pública a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com en el control i seguiment de l'execució dels contractes públics".

En aquest sentit, s'estableixen previsions sobre els usuaris i la naturalesa de les queixes, alertes i comunicacions presentades a la Bústia Ètica; la confidencialitat d'aquesta Bústia; la presentació d'alertes, comunicacions o queixes, i òrgan gestor; les comunicacions anònimes; la presentació, els requisits i l'admissió de les comunicacions; les actuacions de comprovació; la protecció de dades de caràcter personal; i les polítiques d'Administració Digital.

Aquest Acord preveu que produeix efectes un cop transcorreguts quatre mesos des de la seva publicació en el DOGC.

Text de l'Acord del Govern
 

Font Butlletí de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa