You are here

Proteccions individuals i col·lectives com a mesura en la prevenció de riscos

Date: 
3 de desembre de 2019
Timetable: 
de 9 a 18 h (inclou dinar)
Place: 
Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Price: 
Associat-Col·legiat: 205€ // Empresa Adherida: 295€ // General: 350€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

Descripció
L'apartat h de l'article 15 de la LPRL, principis de l'acció preventiva, especifica que, dins de les mesures a realitzar respecte a la prevenció de riscos, cal adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.

Un cop adoptades aquestes mesures, i com a complement d'aquestes, es poden utilitzar mesures de protecció individual.

L'objectiu del curs és donar a conèixer quines són les mesures de protecció tant col·lectives com individuals que cal prendre en funció del risc de treball.

Programa
1. Introducció

2. Marc Normatiu general
2.1 Breu anàlisi de la llei de prevenció de riscos laborals
2.2 Manifestacions de les mesures de protecció col·lectiva en la lprl
3. La sinistralitat Laboral com a conseqüència de la falta d'adopció de mesures preventives

4. Protecció Col·lectiva vs Protecció Individual
4.1 Protecció Col·lectiva
4.1.1. Concepte i finalitat
4.1.2. Tipologia de proteccions col·lectives en funció del risc present
4.2. Manifestacions de la protecció col·lectiva en la política preventiva de l'empresa

5. Protecció Col·lectiva vs Senyalització
5.1. Dispositius de senyalització
5.2. Normativa senyalització

6. Protecció Individual
6.1. Tipus de protecció individual
6.2. Criteris per utilitzar els equips de protecció individual
6.3 Situacions en les que s'han d'utilitzar els EPI
6.4 Situació excepcional on s'ha d'utilitzar EPI per possibilitat sobrevinguda de la utilització de proteccions col·lectives
6.5. Condicions que han de reunir els equips de protecció individual

7. Responsabilitat, infraccions i sancions

8. Conclusions

Gràcies al conveni que el Col·legi té amb EIC, els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat.