You are here

Aplicació obligatòria de la Metodologia BIM als projectes promoguts per l'Administració

A partir de juliol de 2019, el Bim també serà obligatori per a les licitacions públiques d’infraestructures.

El 5 de febrer de 2019 va sortir publicat en el DOGC Núm. 7803, la següent resolució:

  • RESOLUCIÓ TES/188/2019, de 21 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho.

Aquest Acord estableix:

La metodologia de treball Building Information Modelling (BIM) s'ha d'aplicar de forma obligatòria a tots els contractes d'obra civil i d'edificació, de concessió d'obres i de concursos de projectes, que tenen per objecte obres de primer establiment, rehabilitació o restauració, promoguts per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que tinguin un valor estimat igual o superior a l'establert pels contractes subjectes a regulació harmonitzada, segons la legislació de contractes del sector públic, i s'estén a tots els contractes relatius o vinculats a les obres a què es refereixen aquests contractes. La utilització de la metodologia BIM es pot establir com a prescripció tècnica en els plecs de prescripcions tècniques o en els documents descriptius, segons correspongui, o bé com a condició d'execució en els plecs de clàusules administratives particulars.

A l'efecte del que estableix l'apartat primer d'aquest Acord, són contractes relatius o vinculats els que es ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 2/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7803 - 5.2.2019 CVE-DOGC-A-19032073-2019 corresponen amb el cicle integral de l'obra, que comprèn des de la fase de disseny i projecte d'un edifici o construcció fins a l'etapa de fi de vida, passant per l'execució de les obres i la seva explotació.

Els departaments i els ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya podran exigir la utilització de la metodologia BIM en contractes d'obres, de concessió d'obres o concursos de projectes o en els contractes relatius o vinculats a aquests, independentment del valor estimat del contracte, si el corresponent òrgan de contractació ho considera pertinent, entre altres supòsits quan per la singularitat de les obres la utilització de la metodologia BIM pugui generar majors rendiments.

L'obligació establerta a l'apartat primer d'aquest Acord s'aplicarà a tots els contractes la convocatòria de licitació dels quals es publiqui al perfil del contractant als sis mesos a comptar des de l'aprovació d'aquest Acord. En el cas de contractes que es licitin per procediment negociat sense publicitat, s'aplicarà aquesta obligació sempre que l'aprovació del plec de clàusules s'hagi produït amb posterioritat a aquesta data i, en el cas de la contractació menor, sempre que l'aprovació de la despesa es produeixi després d'aquesta data.

Amb aquest acord es pretén millorar i incrementar la qualitat en el procés constructiu i, en última instància, en els edificis i obres públiques que promou l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, tot millorant l'eficiència en l'ús dels recursos.

 

[+] informació