You are here

Presa de Possessió de la Junta de Govern

A Barcelona, a les 14 hores del dia 4 de setembre de 2018, al domicili de la seu col·legial, davant els membres de la Junta Electoral i els membres de la candidatura guanyadora de les eleccions,  pren la paraula el President de la Junta Electoral Sr. Manuel Viñuales qui manifesta:

 • Que la Junta Electoral per unanimitat, i a manca de queixes o reclamacions en el termini de set dies naturals a comptar des de la data de la votació, va declarar definitius els resultats electorals de les eleccions per a la renovació de la totalitat de membres de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya celebrades el dia 25 de juliol de 2018.

Els membres de la candidatura guanyadora accepten expressament formar part de la nova Junta de Govern del Col·legi i a continuació, prenen possessió dels seus càrrecs pel termini legal i estatutari de quatre anys.

La nova Junta de Govern estarà constituïda per les següents persones i càrrecs:

 • Degà: Sr. Xavier Font Mach
 • Vicedegà 1r: Sr. Ramon Campanera Alcázar
 • Vicedegà-2n: Sr. Gerard Estanyol Guerrero
 • Secretària Sra. Teresa Mª Cano Rodríguez 
 • Tresorer: Sr. Juan Carlos Forcén Isla
 • Delegat Barcelona:  Sr. Félix Belmar López
 • Delegat Girona: Sr. Marc Cucurella Vilà 
 • Delegat Lleida: Sr. Jordi Domingo Masanés
 • Delegat Tarragona: Sr. Juan Manuel Sánchez Ramírez
 • Secretària Suplent: Sra. Raiza Botini Guevara
 • Tresorer Suplent: Sr.  Enrique del Rey Román

Paraules clau: