You are here

Programa electoral i paperetes de les dues candidatures a càrrecs de la Junta del Col·legi

Tal i com us vam informar el passat 20 de juny, i un cop représ el procés electoral a càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi de Catalunya, annex us enviem el programa electoral, les paperetes de cadascuna de les candidatures i el procediment del vot.

Candidatura Xavier Font i Mach
Papereta
Programa electoral català
Programa electoral castella

Candidatura Carmen Barril Vicente
Papereta
Programa electoral bilingüe

 

Les votacions tindran lloc el proper 25 de juliol de 2018, a la seu del Col·legi, C/ Numància, 95-99, local 5 de Barcelona. La votació s’obrirà a les 9.30 hores i es clourà a les 20 hores del dia assenyalat.

La votació es podrà realitzar de dues maneres:

  1. Personalment, acudint el dia fixat per a l’elecció a la mesa electoral, on el col·legiat s’haurà d’identificar mitjançant original del DNI o document oficial acreditatiu (no servirà a tal efecte el carnet col·legial).
  2. Amb vot no presencial. En aquest darrer cas, d'acord amb l'article 71 del Reglament, s'informa que els col·legiats que prevegin que el dia de la votació no seran al lloc on han de votar poden realitzar-lo, introduint el sobre que conté la papereta en un altre dirigit a la mesa electoral, en el qual consti la identificació clara del col·legiat, acompanyat per fotocòpia del DNI o document d'identificació oficial i signatura manuscrita original. Aquest sobre serà enviat a la Taula Electroal respectiva o dipositat, per qualsevol mitjà o persona a la seu de la mateixa. Els que arribin amb anterioritat a la constitució de la mesa electoral, han de ser registrats en el Registre General de la Zona i lliurats a la Taula un cop estigui constituïda. Els vots que es rebin o es presentin per qualsevol mitjà o persona, un cop constituïda la Mesa, seran lliurats directament a ella.

La mesa només admetrà els sobres arribats abans de l’hora de tancament de la votació