You are here

Requirements for registration Online

Per donar-se d’alta al Col·legi, cal complir els següents requisits:

  1. Haver finalitzat la carrera d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o la de Grau.
  2. El títol ha de tenir el codi de verificació emés per la Universitat o pel Ministeri d'Educació. Més informació. Si no té aquest codi de verificació, caldrà aportar el títol original o fotocòpia compulsada del títol, del resguard del títol o un certificat de Fi de Carrera presencialment a la Secretaria del Col·legi..
  3. Emplenar el formulari de sol·licitud d'alta col·legial
  4. Presentar fotocòpia de la demanda de l’INEM si s’està en situació d’aturat.
  5. Emplenar el full de les dades bancàries, tot i que s’estigui en situació d’aturat.
  6. Aportar una fotocòpia del DNI i una fotografia de tipus carnet (jpg)

Tota aquesta documentació s’haurà d'enviar en format pdf per correu electrònic a la secretaria del Col·legi. Si no s'envia en un termini de 15 dies, el formulari emplenat serà eliminat.

La quota de col·legiació és de 51€/trimestrals i els aturats estan exempts d'abonar-la però cal que demostrin que es troben en aquesta situacio.

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió o bé es troben a l'estranger, el col·legi ha creat les figures del col·legiat no exercent i la del col·legiat que exerceix a l'estranger, amb unes quotes més económiques. Un cop col·legiat, pots sol·licitar-les.

Paraules clau: