Nova Llei de contractes del sector públic

En data 9 de novembre de 2017 s'ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquesta Llei acabarà per fi amb les subhastes en les adjudicacions de contractes de serveis de Coordinació de Seguretat i Salut.

Fins al moment, es ve subhastant la contractació del coordinador de seguretat i salut per part dels promotors públics en un 30% aproximadament de les licitacions.

La Llei 9/2017 estableix que NO es podran adjudicar mitjançant el preu com a únic criteri els contractes de serveis de coordinació de seguretat i salut i a més es proclama que ha de prevaler el criteri tècnic de les ofertes sobre l'econòmic (el valor no pot per tant arribar al 50% dels criteris de valoració del contracte).

Es prohibeix expressament la subhasta electrònica en contractes de serveis com els de Coordinació de Seguretat i Salut.

Des de ISSCO (Associació d'Enginyeries de Seguretat i Salut en Obres de Construcció) s'espera que aquestes noves disposicions, que entraran en vigor el pròxim 9 de març de 2018, contribueixin al fet que les administracions i empreses del sector públic que contracten els serveis de coordinació de seguretat i salut per a les seves obres, tinguin en consideració la qualitat tècnica d'aquests treballs i no només els aspectes econòmics.

Tot això permetrà sens dubte la millora de les condicions de seguretat i salut en les obres de construcció, així com la garantia de la qualitat dels serveis d'enginyeria en aquesta matèria, cosa que difícilment es podia aconseguir adjudicant els contractes mitjançant subhasta.

La Llei entrarà en vigor el dia 9 de març de 2018, excepte els articles:

  • 159.4.a) que estableix el requisit, en els procediments oberts simplificats, d'inscripció obligatòria dels licitadors en els registres oficials de licitadors, que ho farà als 10 mesos de la publicació de la Llei
  • 32.2.d) que estableix el requisit relatiu a què la condició de mitjà propi es reconegui en els estatuts o actes de creació, que ho farà als 10 mesos de la publicació de la Llei.
  • Els articles 328 a 334, relatius als òrgans consultius, i la disposició final dècima, sobre modificació de la Llei 37/1992, de l'IVA,  ho faran el dia següent de la publicació de la Llei.
  • l'article 150.1, tercer paràgraf, relatiu al procediment a dur a terme en cas d'indicis de conductes col·lusòries en els procediments de contractació pública, entrarà en vigor en el moment en què ho faci la disposició reglamentària a la qual es refereix.
Year: 
2017
Publicat a: 
BOE, núm.272, de 09/11/2017
Derogada / obsoleta?: 
No
Categories: 
Etiquetes: