Guia

Guia de solvència tècnica i gestió ambiental,

Actualització

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, es caracteritza pel reconeixement explícit del paper clau que la contractació pública té per aconseguir els objectius de la Unió Europea d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Guia de solvència tècnica i gestió ambiental i la Guia per a l'adopció de criteris ambientals en els contractes de manteniment d'instal·lacions d'edificis.

Ja estan a la vostra disposició les actualitzacions de la Guia de solvència tècnica i gestió ambiental i la Guia per a l'adopció de criteris ambientals en els contractes de manteniment d'instal·lacions d'edificis.

Guia per als processos selectius de personal al servei de les administracions públiques

El Procés de Bolonya es va incorporar plenament l’any 2007 al dret intern en l’àmbit dels títols acadèmics universitaris amb la reforma de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, així com en l’àmbit de l’accés a la funció pública, amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball publica una actualització de la guia d’aplicació del RD 486/1997 sobre llocs de treball

L'INSHT va publicar al desembre de 2015 la nova "Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball. Reial Decret 486/1997".

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, d'acord amb el que disposa l'article 5.3 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, té entre els seus comesos el relatiu a l'elaboració de Guies destinades a l'avaluació i prevenció dels riscos laborals.

Pàgines

Subscriure a RSS - Guia