decreto

5 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Any : 
2013

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2013-3905).

Categories: 

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Any : 
2014

Modifica:
- Publica de nuevo la disposición transitoria única del Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE. Nº 25. 29-01-2011.

Categories: 

Decret 30/2010, de 2 de març, de Seguretat Industrial

Any : 
2010

L’objecte del present decret és el desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i inclou la regulació del règim jurídic aplicable als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i altres agents sot·mesos a autorització o comunicació prèvia que intervenen en la seguretat industrial en el territori de Catalunya.

Publicada correcció d'errades (DOGC núm. 5709 -7/9/2010)

Categories: 
Subscriure a RSS - decreto