registre

El CETOP inscrit al Registre de Grups d'Interès de la Generalitat

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals de Catalunya i el seu sector públic han de crear un registre de grups d’interès (Decret 171/2015, de 28 de juliol) amb la finalitat d’inscriure i controlar les persones i organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l'Administració en defensa d’interessos propis, de terceres persones, d'organitzacions o general.

Registro de ETOP's acreditados para hacer Planes de Autoprotección

Ateses les nombroses sol·licituds, el CETOP està elaborant un registre d'ETOPs que siguin tècnics acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la redacció de plans d'Autoprotecció (PAU), tant per que fa al nivell A com al C, per facilitar-lo a aquelles administracions públiques o altres organismes que ens el demanin.

Si vols estar inclòs al registre PAU i ets tècnic acreditat, emplena el formulari de registre.

Tècnics acreditats per fer Plans d'Autoprotecció

Emplaçament laboral: 
diverses administracions i organismes

Redacció del Plans d'Autoprotecció (Nivell A i C)

Si aquesta oferta indica que he d’enviar el meu CV al Col·legi, el fet d’enviar-ho implica que:

Autoritzo al Col·legi a remetre les meves dades, incloent el meu Currículum i la resta de documents annexos, a l’empresa que oferta aquesta vacant. Un cop s’hagi fet la tramesa, sol·licito que aquests documents siguin eliminats dels sistemes del Col·legi.

Subscriure a RSS - registre