seguretat

Aprovada la primera Norma internacional de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball

  • El Comitè d'ISO ha ratificat l'esborrany final de la ISO 45001, document molt esperat a tot el teixit econòmic. 100 experts de més de 70 països han arribat a un consens sobre les millors pràctiques per implantar un sistema de salut i seguretat laboral, que ajudarà a millorar les condicions dels treballadors a tot el món.

Curs bàsic de Prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Preparació a l'examen oficial

Dates: 
Del 29 d'octubre de 2015 al 25 de febrer de 2016
Horari: 
Dijous de 16 a 20 h
Lloc: 
COEIC - Via Laietana, 39
Preu: 
Col·legiat: 1.16€ Empresa Adherida: 1.490€, General: 1.660€

Gràcies al conveni establert entre el CETOP i el COEIC, els nostres col·legiats poden gaudir d'aquest curs pel mateix preu que els col·legiats industrials.

Aquesta certificació tècnica permetrà obtenir la condició de tècnic habilitat de nivell bàsic, dins l'àmbit de la intervenció municipal prevista a la Llei 3/2010 de 18 de febrer, en el supòsit que el tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una Entitat Col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis.

Jornada a Barcelona: "Guia SEREM (Seguretat Rehabilitació Manteniment), Treballs en obres sense projecte"

Dates: 
Divendres 12 de juny de 2015
Horari: 
de 9 a 13 hores
Lloc: 
CaixaForum (Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”). Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, Barcelona

La diversitat d’agents que intervenen en els treballs de rehabilitació i manteniment, des del promotor, tècnics, contractistes, subcontractistes i treballadors autò¬noms, cadascun d’ells amb responsabilitats i funcions diferents, comporta una especial complexitat pel que fa a la gestió de la prevenció de riscos laborals.

Més informació: 
https://www.enginyerscivils.cat/sites/default/files/cursos_fitxers_adjunts/Jornada_SEREM_12_06_2015_BCN.pdf

El manteniment com a clau de la seguretat. XVIII Fòrum de la Seguretat

Dates: 
El 4 de juny de 2015
Horari: 
de 8:45h a 13:45h
Lloc: 
Sala d'actes ENGINYERS BCN - Consell de Cent, 365 Barcelona
Preu: 
Gratuït

El nostre paisatge quotidià està farcit de multitud d’instal·lacions que ens aporten un benestar i uns serveis que tenim interioritzats. Tanmateix, aquests “luxes” quotidians del primer món comporten riscos, i per tant, és necessari vetllar per la seva seguretat.

Més informació: 
https://www.enginyerscivils.cat/sites/default/files/cursos_fitxers_adjunts/Diptic_XVIII_Forum_DEF.pdf

Servicio para la coordinación de seguridad y salud de las actuaciones ejecutadas en las carreteras adscritas a los sectores de conservación oriental y occidental de la Diputación de Barcelona - Años 2014-2015 y agrupados en 2 lotes

Sense definir

Plans d'Autoprotecció

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal.lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Any : 
2010

L’objecte d’aquesta llei és l’ordenació i la regulació generals de les actuacions públiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Aquestes actuacions constitueixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria d’incendis a Catalunya.

Resta derogat el Decret 241/1994, del 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBECPI/91.

Decret 30/2010, de 2 de març, de Seguretat Industrial

Any : 
2010

L’objecte del present decret és el desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i inclou la regulació del règim jurídic aplicable als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i altres agents sot·mesos a autorització o comunicació prèvia que intervenen en la seguretat industrial en el territori de Catalunya.

Publicada correcció d'errades (DOGC núm. 5709 -7/9/2010)

Categories: 
Subscriure a RSS - seguretat