Habilitacions

El Col·legi defensa l'habilitació dels col·legiats

En data 19 de setembre, el Col·legi  va presentar escrit de recurs potestatiu de reposició contra l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Súria d’aprovació d’expedient de contractació, aprovació de Plecs i inici de la licitació dels serveis de la redacció de tres projectes executius i les seves direccions d’obra, mitjançant procediment obert.

A la Clàusula Vuitena dels Plecs,  en el seu punt 2.2. Solvència Tècnica,  relativa a l’acreditació de l’aptitud per contractar, es deia:

Subscriure a RSS - Habilitacions