Senyalització

Orden FOM/510/2018, de 08-05-2018, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12-12-2014, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

Any : 
2018

Mediante esta orden se modifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), relativos a Materiales Básicos, a Firmes y Pavimentos, y a Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención de vehículos aprobado por Orden FOM/2523/2014 (art. único) y deroga determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por Orden 02-07-1976 (D. derogatoria).
Entra en vigor: 01-07-2018

Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya

Aquest Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya té com a objectiu agrupar, estructurar i simplificar els criteris de disseny i d'implantació de la senyalització interurbana d'orientació i és l'eina de referència per al personal tècnic i professionals en l'àmbit de la senyalització per millorar la mobilitat i la seguretat viària de les persones usuàries de la xarxa.

Corr.err. Orden FOM/2523/2014, que actualiza artículos del pliego de prescripciones para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Any : 
2017

Advertidos errores en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos, publicada en el «Boletín Oficial de Estado» número 3, del día 3 de enero de 2015, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

 

Orden FOM/185/2017, de 10-02-2017, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, que aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, que aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical

Any : 
2017

Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

Manual de Senyalització Urbana per a la Ciutat de Barcelona 2014

Atesa la gran varietat i multiplicitat de missatges que cal transmetre als usuaris sobre la senyalització de vies urbanes, en la qual cada vegada hi ha més disparitat de criteris en quan al disseny i les característiques dels senyals. Aquest manual pretén completar la normativa de l'Estat espanyol, concretar detalls no recollits i omplir buits existents, especialment pel que fa a les vies urbanes.
 
Aquest pdf pesa 32 MB, per tant descarregar amb bona connexió.

 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

Any : 
2014

Artículo único. Aprobación de la norma 8.1-IC señalización vertical.

Se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras, que figura como anexo a la presente orden.

Disposición transitoria única. Aplicación a proyectos, obras y carreteras de la Red del Estado.

Subscriure a RSS - Senyalització