Reglament

Consulta pública prèvia del projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos

El Ministeri d'Industria realitza la consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, amb l’objectiu de recaptar l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració del esmentat projecte normatiu.

El nou reglament de contaminació lumínica (Decret 190/2015) i les repercussions a les noves instal·lacions d'enllumenat.

El passat 5 de febrer, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya va acollir la jornada de presentació del nou reglament de contaminació lumínica (Decret 190/2015) i les repercussions que té a les noves instal·lacions d'enllumenat.

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Any : 
2014

Objecte del Reglament

Aquest Reglament té per objecte el desplegament dels títols sisè i setè del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, relatius a la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl i a la protecció de la legalitat urbanística, i dels articles 48, 49, 50 i 54 d’aquest text refós, en els aspectes relatius als procediments d’autorització de determinades actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat i d’obres i usos provisionals.

 

Categories: 

Instrucció 1/2014, de 19 de març, de la Dir. Gral. d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aprova la guia tècnica del reglament de baixa tensió.

Any : 
2014

Amb la finalitat de donar criteris interpretatius, aclariments i recomanacions d'aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial, s'ha aprovat aquesta guia tècnica d'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Categories: 
Subscriure a RSS - Reglament