Contractació

Actualització de les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

A partir d'avui estan disponibles al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres, serveis i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a juliol de 2020.

Orden HAC/304/2020, de 03-03-2020, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales

Any : 
2020

La Orden HAC/304/2020 publica los índices de precios de la mano de obra y materiales para el cuarto trimestre de 2018 (Anexos I a III) y el primer (Anexos IV a VI) y el segundo trimestre de 2019 (Anexos VII a IX), aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Ordre HAC/304/2020, de 3 de març, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques

Any : 
2020

El dia 30 de març de 2020 s'ha publicat en el BOE aquesta Ordre a través de la qual es dona publicitat als índexs de preus de la mà d'obra i materials per al quart trimestre de 2018 i el primer i el segon trimestre de 2019, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques; així com als índexs de preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament per al mateix període, aprovats per la Ministra d'Hisenda previ informe del Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat.

Categories: 

Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020.

Any : 
2019

Orden HAC/1272/2019, de 16-12-2019, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01-01-2020.

Categories: 

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives

En la línea de suport als gestors de la contractació pública, es posa a disposició les Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, de serveis i de subministraments, que adjudiquin les administracions públiques pels procediments obert, així com la Guia per a la redacció de plecs dels contractes de serveis pel procediment obert simplificat, en les quals es recullen un catàleg de les clàusules que, amb caràcter general, han de contenir –formulades com a exemple de possible redacció susceptible d’adaptacions i algunes amb alternatives de re

Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost.

Any : 
2019

El dia 6 de desembre de 2019 s'ha publicat en el BOE aquest Reial decret mitjançant el qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, que al seu torn va modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació amb els termes i les condicions d'atorgament, d'exigència i d'eficàcia de la classificació com a contractista d'obres i contractista de serveis de les administracions públiques.

Categories: 

Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars, actualitzades a juliol de 2019

A partir d’avui, està disponible al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya la darrera actualització de les Guies següents:

- Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, serveis i subministraments, adjudicats per procediment obert.
- Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis, adjudicats per procediment obert simplificat.

Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.

Any : 
2019

Índice Acta:

1º Determinación del incremento salarial para el año 2019.
2º Revisión de la remuneración mínima bruta anual para los años 2019, 2020 y 2021.
3º Modificación del artículo 96 del VI Convenio General del Sector de la Construcción.
4º Modificación del artículo 7 referente al «ámbito temporal».
5º Modificación del artículo 29 referente a la «ordenación del trabajo».
6º Modificación del Libro II del VI Convenio General del Sector de la Construcción.

Categories: 

Orden HAC/555/2019, de 24 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer trimestre de 2018

Any : 
2019

Estos índices de precios son aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

Categories: 

Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre de 2018

Any : 
2019

Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre de 2018, aplicables a la revisión de  precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.

 

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - Contractació