departament de territori i sostenibilitat

Publicació del llibret “Dades del medi ambient a Catalunya 2018"

Com cada any, des del 1993, s’ha actualitzat el contingut de la publicació amb la incorporació de les dades relatives a les diverses temàtiques ambientals que s’hi exposen. Convé destacar l’adaptació dels continguts als nous reptes ambientals que han aparegut al llarg dels 25 anys d’aquesta publicació. D’aquesta manera, el que va començar essent un tríptic ha passat a ser un llibret de més de 30 pàgines, en el qual s’ha mantingut l’essència inicial de posar a disposició les dades estadístiques ambientals bàsiques que hi ha a Catalunya.

Podeu accedir-hi a través del següent link:

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Any : 
2014

Objecte del Reglament
Aquest Reglament té per objecte el desplegament dels títols sisè i setè del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, relatius a la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del
subsòl i a la protecció de la legalitat urbanística, i dels articles 48, 49, 50 i 54 d’aquest text refós, en els aspectes relatius als procediments d’autorització de determinades actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat i d’obres i usos provisionals.

Categories: 

DEBAT NÚM. 4 “GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA” - Llei de territori

Dates: 
05/12/2014
Horari: 
9:30
Lloc: 
Sala d’actes de la Casa del Mar - c. Albareda, 1, 08004 Barcelona
Preu: 
Gratuït

L’experiència dels darrers anys ha posat de manifest que els processos d’elaboració i d’aprovació dels POUM han esdevingut massa feixucs i desproporcionats en temps i recursos econòmics. Hi ha un elevat consens que convindria aprimar els POUM i descarregar-los d’exigències, separant el que seria un pla bàsic, de model o d’estructura, coherent amb l’estratègia territorial, del que serien altres instruments operatius i reguladors més concrets, detallats i àgils, amb horitzons temporals acotats, per a la concreció i  desenvolupament de l’esquema bàsic.

Contracte de serveis per execució d'operacions de conservació d'obra civil, senyalització vertical, i barreres de seguretat als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació de Tortosa, Reus, Montblanc, Ponts, Solsona, Viladecans, Argentona, etc.

Sense definir
Subscriure a RSS - departament de territori i sostenibilitat