eficiencia energética

Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

Any : 
2017

Modifica el apartado 1 de la Sección HE 1 del Documento Básico DB-HE y algunos apartados de la sección HS 3 del documento Básico DB-HS de Salubridad para adaptar su contenido a la Directiva 2010/31/UE, que establece, entre otras cuestiones, las exigencias de eficiencia energética de los edificios y también lo que establece el nuevo procedimiento para la certificación energética de edificios definido en el Documento Reconocido de "Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios ".

Categories: 

Jornada tècnica: Solucions avançades per al compliment de les exigències bàsiques HE-0 i HE-1 del CTE

Dates: 
El 21 d'abril de 2016
Horari: 
De 10:00 a 14:00 h
Lloc: 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, COAC Plaça Nova, 5 08002 Barcelona

En aquesta jornada es mostraran, mitjançant exemples pràctics, els passos a seguir per realitzar la justificació normativa dels nous Documents Bàsics d'Estalvi d'Energia CTE DB-HE 1 i CTE DB-HE 0.

El nou marc legislatiu obliga al projectista a canviar la seva forma de dissenyar per justificar el compliment de les noves exigències bàsiques del Codi Tècnic de l'Edificació relacionades amb l'estalvi d'energia (HE), i es presentaran les solucions més avançades per facilitar aquest compliment de la mà d'importants empreses del sector.

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas...

Any : 
2016

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

Categories: 

TEXSA incideix en la rehabilitació amb sistemes que impulsen l’eficiència energètica amb una impermeabilització òptima

TEXSA incideix en les solucions dissenyades per a rehabilitació de cobertes tradicionals existents de grans ciutats, acabades amb ceràmica amorterada o làmines bituminoses. Es tracta de solucions de rehabilitació en les que s’aconsegueix una important millora de l’eficiència energètica del sistema al temps que es garanteix l’òptima impermeabilització de la coberta.

Eficiencia energètica a través de l’aïllament en edificis terciaris, en equips per a la edificació i en instal·lacions Industrials

Dates: 
18/03/2015
Horari: 
18:00h
Lloc: 
Seu del CETOP, C/Numància 95-99, local 5 de Barcelona
Preu: 
Gratuït

Un bon aïllament tèrmic garanteix una major eficiència energètica de l’edifici. En aquesta jornada tècnica, tractarem les diferents Solucions d’Aïllament en edificis terciaris comercials, aportant solucions constructives per a diferents casos que ens permetran aconseguir una millora energètica de l’edifici. En un segon bloc parlarem sobre l’Aïllament d’equips per a la edificació així com d’instal·lacions industrials.

PROGRAMA

18:00h: Primera part:  Eficiència energètica d’edificis a través de la seva envolvent tèrmica

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Any : 
2013

Artículo único. Aprobación del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

1. Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, cuyo texto se inserta a continuación.

2. Cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de eficiencia energética o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se entregará al comprador o nuevo arrendatario, en los términos que se establecen en el Procedimiento básico.

Categories: 

Pàgines

Subscriure a RSS - eficiencia energética