Esteu aquí

Règim especial del criteri de Caixa a l'IVA

S’amplia el termini per acollir-se al nou Règim del Criteri de Caixa de l’IVA.

La Llei 14/2013 de suport als emprenedors instaura l'IVA de CAIXA per a les empreses i autònoms amb les següents funcionalitats:

1. L'IVA es repercuteix i es dedueix en funció de la data de pagament i de cobrament i no de la data de la factura. Aquest sistema és totalment oposat el vigent fins ara, el criteri de meritació, que únicament tenia en compte la data de la creació de la factura.

2. És aplicable a empreses amb un volum d'operacions inferior a 2.000.000 €.

3. Cal optar-hi abans del 31 de desembre de 2013, mitjançant declaració censal.

S'AMPLIA EL TERMINI FINS EL 31 DE MARÇ DEL 2014, segons el RD 1042/2013, de 27 desembre.

Atès que normalment els empresaris que s’acullin al Règim de Caixa presenten declaracions trimestrals, en cas que l’opció es faci amb posterioritat al 31 de desembre de 2013 es començaran a aplicar els nous criteris a partir de l’1 d’abril de 2014. En cas que l’empresari en qüestió presenti declaracions mensuals pel fet d’estar inscrit al Registre de Devolució Mensual, aplicarà el règim a partir del mes següent a la data en què hagi presentat l’opció.

4. Les importacions i adquisicions intracomunitàries estan excloses.

Aquesta fiscalitat sols tindria beneficis significatius si la activitat i els terminis de pagament dels CLIENTS són regulars. No obstant, si que és possible que els PROVEïDORS s'hi acullin i això implicarà que les seves factures no siguin deduïbles fins que es paguin.

Per tal de clarificar la fiscalitat caldrà que en la FACTURA consti expressament RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA. Si és així, caldrà tenir-ho present en el registre comptable i adaptar les aplicacions informàtiques de comptabilitat.

Més informació i detalls en  Régimen especial del criterio de caja de l'Agència Tributaria.

 

 

Paraules clau: