Esteu aquí

El PEPNAT, redactat i aprovat provisionalment per l’AMB

EL PEPNAT, REDACTAT I APROVAT PROVISIONALMENT PER L’AMB, ÉS RATIFICAT DEFINITIVAMENT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

  • El PEPNat és el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
  • El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l’aprovació provisional per l’AMB, el 30 d'abril del 2019, en un marc de governança i de consens molt ampli 
  • El Pla, que vol garantir la màxima protecció i conservació d’un espai natural de gran rellevància, proposa un augment dels espais lliures i projecta una nova estratègia per a l’ús públic

Aquest dimarts 6 d’abril la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).  
Aquesta nova planificació territorial té una naturalesa mixta: ambiental i urbanística. L'àmbit d'aplicació del Pla inclou la totalitat de l'espai del PEIN Serra de Collserola.
La superfície de l'àmbit del Parc Natural és de  8.156 ha. i la superfície de l’Espai funcional és de 3.676 ha
El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l’aprovació provisional per l’AMB en un marc de governança i de consens molt ampli i sota la tutela d’una comissió tècnica i una comissió institucional. Posteriorment, el Pla ha estat aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB, per les respectives comissions d’urbanisme i, finalment, pel Govern de la Generalitat.
L'objectiu principal del Pla és garantir la màxima protecció i conservació d'aquest espai natural. La nova planificació proposa un augment dels espais lliures de més de 700 ha i es projecta una nova estratègia per a l'ús públic. El nou Pla defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d'una gestió dinàmica i adaptativa. 

Principals objectius del nou Pla 

  • Preservació i millora dels valors ambientals. 
  • Valorització dels recursos naturals. 
  • Infraestructures i serveis.  
  • Espai funcional. 
  • Ús públic.  
  • Patrimoni construït. 

Principals novetats  

1. S'identifiquen i es posen en relleu determinats espais que requereixen un tractament diferenciat. 
2. S'incrementen els espais lliures.
3. S'estableix una qualificació específica per al sistema hidrogràfic.
4. Es potencien les activitats agropecuàries.
5. Es redueix el sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments.
6. Es defineix un nou model d'ús públic i social

El Pla i la documentació annexa es poden consultar al web del Departament de Territori i al Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Paraules clau: