Esteu aquí

Estratègia catalana de contractació pública i Pla Estratègic de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació

Estratègia catalana de contractació pública i Pla Estratègic de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació

El dia 2 d'abril de 2020 s'ha publicat en el DOGC l'Acord GOV/55/2020, de 31 de març, que aprova els objectius i el contingut mínim de l'Estratègia catalana de contractació pública, per un període de 4 anys des de la seva aprovació, i en el qual s'assenyala que, d'acord amb les recomanacions de la Unió Europea, en el marc del que preveu la legislació bàsica en matèria de contractació pública, i tenint en compte els reptes específics en aquest àmbit de les administracions públiques catalanes, "l'objectiu general de l'Estratègia és el de dotar les administracions públiques catalanes d'un sistema de contractació pública que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i millori la gestió dels contractes públics, tenint en compte l'eficiència, una visió responsable de les necessitats, la coherència entre les diferents polítiques públiques, els principis de transparència i d'integritat i la finalitat d'obtenir una millor relació qualitat-preu".

Aquest objectiu general es concreta en els objectius específics següents:

  • Millorar la contractació pública en termes de necessitat, costos, agilitat i resultats per tal d'aconseguir una contractació pública eficient;
  • Garantir la compra pública de béns i serveis de qualitat, mitjançant la selecció adequada dels contractistes, l'adquisició de béns i serveis innovadors i un veritable control de l'execució dels contractes;
  • Avançar en l'ús estratègic de la contractació pública com a mecanisme d'implantació d'altres polítiques públiques, com són la millora del medi ambient i de les condicions socials i laborals, la incorporació de les persones amb risc d'exclusió al mercat del treball, i el foment de la participació de les PIME i de les entitats d'economia col·laborativa i del tercer sector social;
  • Introduir mesures de prevenció de la corrupció i de resolució dels conflictes d'interès per garantir la integritat i la transparència en la contractació pública.

S'acorda que aquestes actuacions "es portaran a terme d'acord amb el que estableix l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat de l'Administració de la Generalitat i de les entitats dels seu sector públic, aprovada per l'Acord del Govern de 15 de gener de 2020".

Així mateix, s'acorda que l'Estratègia catalana de contractació pública ha de contenir, com a mínim, l'estudi del marc normatiu en què s'insereix l'Estratègia, dels antecedents i de les mesures ja adoptades en relació amb els objectius d'aquesta Estratègia; i l'anàlisi de les dades econòmiques i estadístiques que justifiquen les mesures que s'incorporen a l'Estratègia; així com una diagnosi de la situació actual de la contractació pública de Catalunya i que justifica els eixos d'actuació de l'Estratègia; la definició dels eixos d'actuació, i la concreció dels objectius estratègics i operatius.

L'Acord del Govern encarrega a la Direcció General de Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda l'elaboració i la redacció de l'Estratègia catalana de contractació pública, procés que ha de finalitzar el 31 de desembre de 2020, per tal d'aprovar l'Estratègia per acord del Govern durant el primer trimestre del 2021.

D'altra banda, l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) ha publicat el Pla Estratègic 2020-2024, en el qual s'estableixen les seves principals línies d'actuació en els propers 5 anys. El Pla s'estructura en els cinc apartats següents: una introducció, en la qual s'explica el marc jurídic en què actua l'Oficina i les seves competències, la missió, visió i valors inherents a la mateixa i, finalment, els objectius generals que es pretenen aconseguir en l'horitzó temporal indicat en els Eixos de Supervisió, Regulació, Prevenció i Lluita contra la corrupció, dins dels quals s'estableixen uns objectius específics. Així mateix, inclou diversos objectius estratègics de caràcter transversal, relatius a la independència efectiva, a la posada en marxa de l'Oficina, a la professionalització, a les relacions amb els operadors del mercat de la contractació pública i a les relacions institucionals de l'ORIESCON.

 

Paraules clau: