Esteu aquí

La contractació pública també està modificada pel COVID-19

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, i Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Els dies 14 i 18 de març, respectivament, s'han publicat en el BOE aquestes disposicions; d'una banda, el Reial decret 463/2020, la disposició addicional tercera del qual té impacte en matèria de contractació pública pel que fa a terminis -se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic i s'estableix que el còmput es reanudarà en el moment en què finalitzi la vigència del Reial decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues (apartat 1); es preveu que dita suspensió i interrupció s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (apartat 2), si bé l'òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar prejudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini (apartat 3); i, finalment, s'assenyala que aquesta disposició addicional tercera no afecta als procediments i les resolucions de les entitats del sector públic, quan aquests estiguin referides a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma (apartat 4).

D'altra banda, el Reial decret-llei 8/2020 estableix, pel que fa a contractació pública, una sèrie de mesures en l'article 34, en concret, en relació amb l'execució dels contractes, distingint en funció de si es tracta de serveis i de subministraments -distingint, alhora, en funció si es tracta o no de contractes de prestació successiva-, de contractes d'obres o de contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis, concretant que les previsions respecte dels contractes de serveis i de subministraments no són d'aplicació als contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'altra índole l'objecte del qual estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19, als contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes informàtics, als contractes de serveis o subministraments necessaris per garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport, ni als contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos del Pressupostos Generals de l'Estat.

Ambdues normes van entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE.

Text Reial decret

Text Reial decret-llei