Esteu aquí

Curs bàsic de seguretat i salut en el treball

Dates: 
del 25.02.2020 al 31.03.2020
Horari: 
De 9 a 14 hores.
Lloc: 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Edifici Calàbria, Carrer de Calàbria, 147, 08015 Barcelona
Organitza: 
Generalitat de Catalunya

Codi activitat: CB200225B (important indicar en les inscripcions)

Objectius

L’objectiu del curs és l’adquisició dels coneixements en seguretat i salut laboral necessaris per poder exercir, en empreses no incloses en l’annex I, les funcions de nivell bàsic que estableix l’article 35 de Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Els coneixements adquirits són bàsics per a tota persona interessada en la seguretat i salut laboral o que hagi de desenvolupar activitats de manera inespecífica relacionades directament o indirectament amb aquesta matèria.

Continguts:

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
Riscos generals i la seva prevenció

- Riscos relacionats amb les condicions de seguretat.
- Riscos relacionats amb l’ambient interior de treball.
- Riscos lligats a la càrrega de treball i a l’organització del treball.
- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col. lectiva i individual.
- Plans d’emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors
- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
- Primers auxilis

Destinataris/es:

Persones interessades en la seguretat i salut laboral, treballadors/es, empresaris/àries o directius/ves, comandaments intermedis, delegats/des de prevenció, membres de comitès de seguretat i salut, treballadors/es designats/des per desenvolupar activitats preventives a les empreses, personal dels serveis de prevenció, treballadors/es autònoms/es.

Metodologia:

Exposició de conceptes teòrics, aportació d’experiències i resolució de casos pràctics. Discussió conjunta als col·loquis finals de cada matèria.