Esteu aquí

Presentació i Aprovació inicial del Pla Director de Mobilitat (pdM) 2020-2025

El 17 de juliol, el Sr. Francesc Xandri, membre de la Comissió de Mobilitat del Col·legi,  va assistir a la presentació dels treballs d’elaboració del Pla Director de Mobilitat (pdM) 2020-2025 de l’àmbit de les 12 comarques del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

En data 30 de juliol de 2019 s’ha publicat en el DOGC l’aprovació inicial del Pla Director de Mobilitat de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) per al període 2020-2025 i el corresponent Estudi Ambiental Estratègic (EAE), elaborats pels serveis tècnics de l’ATM.

En compliment del tràmit d’informació institucional previst a l’article 3.3 del Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i el Consell de la mobilitat, us comunico que podeu consultar els documents que integren l’esmentat Pla a través de l’enllaç següent: https://www.atm.cat/web/ca/document_pdm_2020.php, a fi que, si escau, emeteu els vostres suggeriments que podreu trametre a l’ATM fins, com a màxim, el dia 31 d’octubre de 2019.