Esteu aquí

Alta Col·legiació Online

Per donar-se d’alta al Col·legi de forma online, cal haver finalitzat la carrera d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o la de Grau, i enviar la següent documentació:

  1. Títol amb codi de verificació emés per la Universitat o pel Ministeri d'Educació. Més informació. Si no té aquest codi de verificació, caldrà aportar el títol original o fotocòpia compulsada del títol, del resguard del títol o un certificat de Fi de Carrera presencialment a la Secretaria del Col·legi..
  2. Sol·licitud d'alta col·legial
  3. SEPA amb les dades bancàries (tot i que estigui en situació d’atur)
  4. Fotocòpia del DNI
  5. Una fotografia de tamany carnet (jpg)
  6. Fotocòpia de la demanda de l’INEM si s’està en situació d’aturat (DARDO)

Tota aquesta documentació s’haurà d'enviar en format pdf per correu electrònic a la secretaria del Col·legi. Si no s'envia en un termini de 15 dies, el formulari emplenat serà eliminat.

La quota de col·legiació és de 51€/trimestrals i els aturats estan exempts d'abonar-la però cal que demostrin que es troben en aquesta situació.

Amb l'ànim d'afavorir als enginyers d'obres públiques que volen continuar pertanyent al col·lectiu col·legial, però no exerceixen la professió o bé es troben a l'estranger, el col·legi ha creat les figures del col·legiat no exercent i la del col·legiat que exerceix a l'estranger, amb unes quotes més económiques. Un cop col·legiat, es poden sol·licitar.

Paraules clau: