Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars de contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a març de 2018

Ja està disponible la Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que inclou, a més, els aspectes necessaris relatius a la licitació electrònica a través de l'eina de Sobre Digital 2.0.

Categories: 
Paraules clau: