Esteu aquí

Actualitzacions en el portal del Código Técnico de la Edificación

El portal el Codigo Técnico de la Edificación ha actualitzat diversos documents bàsics amb comentaris del Ministeri de Foment.

La Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i Sòl ha respost a nombroses consultes relacionades amb la interpretació i aplicació dels Documents Bàsics DB SI, DB SUA, DB HS i DA DB SUA / 2 del Codi Tècnic de l'Edificació.

Les versions d'aquests documents del 26 de desembre de 2017, incorpora, al costat del text articulat del DB, els principals comentaris, aclariments i criteris d'aplicació resultat d'aquestes consultes.

Els documents actualitzats són:

 

Paraules clau: